Preskočiť na obsah

Služby

Preklady

Preklad je proces hľadania lingvistickej ekvivalencie medzi východiskovým a cieľovým jazykom. Ako povedal americký lingvista E. A. Nida (1964): Cieľový text by mal byť čo najbližším prirodzeným ekvivalentom pôvodného textu.
Preklad treba chápať nielen ako proces hľadania lingivistickej ekvivalencie, ale aj ako interakciu medzi dvomi kultúrnymi systémami.

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie znamená súčasné rozprávanie rečníka a tlmočníka. Konzekutívne tlmočenie znamená, že tlmočník tlmočí po určitých úsekoch a počas rozprávania rečníka si prípadne robí aj poznámky. Po tom, ako rečník dokončí vetu, odsek alebo celú prezentáciu, ich tlmočník následne pretlmočí. Príslušné dĺžky úsekov vyplývajú z povahy tlmočeného prejavu a z dohody medzi rečníkom a tlmočníkom.

DTP

Desktop Publishing (DTP) zahŕňa používanie počítača na vytváranie a publikovanie tlačených materiálov, akými sú napríklad knihy, brožúry, obežníky, časopisy atď.
DTP proces predstavuje kombináciu rôznych procesov, akými sú napríklad spracovanie textu, grafický dizajn alebo informačný dizajn, s výstupnými a predtlačovými technológiami a niekedy aj obrazovým spracovaním.

Preklad výkresov a schém

Preklad výkresov a schém je potrebný, pretože ide o fundovaný spôsob, ako zabrániť úrazom, resp. nehodám, a tým pádom eliminovať riziko vzniku zranení osôb a vecných škôd. Pri takomto type prekladu prekladáme všetky textové informácie, pričom informácie týkajúce sa samotného výkresu alebo schémy ponechávame nedotknuté. To znamená, že pri lokalizácii nezamieňame napríklad americký spôsob znázornenia rezistora v schéme za európsky a naopak. Cieľom je namiesto toho to, aby mal čitateľ potrebné informácie z výkresu/schémy vytvorenej v cudzom jazyku k dispozícii vo svojom jazyku a mohol im tak bez problémov porozumieť. Pre preklad výkresov/schém potrebujeme zdrojové súbory vo formáte DXF, ktoré možno vygenerovať pomocou každého štandardného programu na prácu s výkresmi/schémami. Hotové preklady potom zákazníkovi dodávame takisto ako súbory vo formáte DXF.

„Let us think the unthinkable, let us do the undoable, let us prepare to grapple with the ineffable itself, and see if we may not eff it after all.“

Douglas Adams